Privacyverklaring

 

Dit privacy statement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon om gaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie wij persoonsgegevens verwerken:

    - bezoekers van deze site die het contactformulier op de website invullen, een e-mail sturen of een  bestelling plaatsen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die:

    - een betrokkene zelf digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.

   

Doeleinden verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Rechtsgrond

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van:

  - toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat die afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

Verstrekking aan derden
Wij delen uw persoonsgegevens  met derden als dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. Onze partners zijn gevestigd in Nederland.

 

Bewaren van gegevens

Wij  bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor de bewaartermijn bij financieel administratieve gegevens: Zie het privacystatement onder Bewaartermijnen op boekenbestellen.nl.

Wijzigingen privacystatement

Wij kunnen dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op deze website  gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U heeft het recht ons  te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met ons door een e-mailbericht te sturen naar margreetbijkerk@gmail.com

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop wij  persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ons door een e-mailbericht te sturen naar margreetbijkerk@gmail.com Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

© Margreet Bijkerk, Widdershins, 2019                       Privacyverklaring 

  • Facebook - grijze cirkel